Politica de confidențialitate
Ultima actualizare: Mai 2023
I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 67, sc. A, Etaj EII+EIII+T, ap. A09, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet shiftsystems.ro.
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Dacă sunteți vizitator al site-ului, SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact.
III. Scopurile și temeiurile prelucrării
Dacă sunteți vizitator al site-ului, SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
Pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, număr de telefon), de comunicări privind produsele şi serviciile oferite de SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L., prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de contact.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor, SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
- pentru administrarea Site-ului;
- pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
- pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.
VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; În cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; În cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; În cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care: persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SHIFT SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; În orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected]